OVER ONS

DISCLAIMER

Juridische informatie

Deze website is eigendom van yourcoach bvba.

Contactgegevens:

Yourcoach bvba
Begijnhoflaan 75
9000 Gent

Adres maatschappelijk zetel:

Yourcoach bvba
Begijnhoflaan 75
9000 Gent

Telefoon: 09/335 62 04
E-mail: info@yourcoach.be

Ondernemingsnummer: BE 0808 322 774

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan yourcoach bvba of rechthoudende derden.

Indien u ze wilt reproduceren of publiek gebruiken, dan moet u hiervoor schriftelijk de toestemming vragen aan yourcoach bvba. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om de informatie op deze website te reproduceren voor persoonlijk gebruik, alsook het recht om deze gratis te verspreiden in beperkte kring. Het plaatsen van deze informatie op uw website, valt hier buiten.

Aanbrengen van een hyperlink

U mag zondermeer en ten alle tijden op websites die u toebehoren, een link aanbrengen naar deze website, zowel naar de homepage als naar een dieper gelegen pagina.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Yourcoach bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal yourcoach bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Yourcoach bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Yourcoach bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Yourcoach bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Yourcoach bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare software

De software op de website van yourcoach wordt aangeboden als service aan de klant en dient uitsluitend ter informatie. Afzonderlijke exemplaren mogen worden gedownload in overeenstemming met onderstaande voorwaarden. Door materialen van deze site te downloaden stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet met de voorwaarden instemt, mag u deze site niet gebruiken en geen materialen downloaden.

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als het door implicatie, uitsluiting of anderszins verstrekken van licenties of rechten onder een patent of handelsmerk van yourcoach of derden. Behalve wanneer dit hierboven uitdrukkelijk is aangegeven, mag niets hierin worden geïnterpreteerd als het verstrekken van licenties of rechten onder yourcoach-copyright.

Specifieke kennisgeving met betrekking tot op deze website beschikbare documenten

Documenten die door yourcoach worden gepubliceerd op de website van yourcoach worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde toepassing of tegen inbreuk.

Yourcoach kan onder geen enkele voorwaarde door derden aansprakelijk worden gesteld voor bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op de verstrekte informatie, winst- of omzetderving of kosten voor het vervangen van goederen, zelfs wanneer het vooraf bekend was dat een dergelijke schade zich mogelijk zou kunnen voordoen.

Gebruik van diensten

Alle materialen, informatie of andere communicatie die u naar deze Site overdraagt of verzendt, worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en als materialen die niet uw eigendom zijn (“Communicatie”). Yourcoach heeft geen verplichtingen met betrekking tot de Communicatie. Yourcoach en de vertegenwoordigers van yourcoach hebben het recht om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarvan deel uitmaken, te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden. Het verzenden en overdragen van en naar deze Site van illegale, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, pornografische of andere materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

Yourcoach heeft de mogelijkheid maar is niet verplicht om gebieden op de website waar gebruikers Communicatie verzenden of overdragen of uitsluitend met elkaar communiceren, te bewaken of te controleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot chat rooms, bulletin boards of andere gebruikersforums, en de inhoud van de Communicatie. Yourcoach aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze Communicatie, ongeacht of deze valt onder de wetgeving met betrekking tot auteursrechten, smaad, privacy, onzedelijkheid of anderszins.

Privacybeleid

Yourcoach respecteert de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de yourcoach website en het gebruik dat yourcoach van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bekijk hier onze Privacyverklaring.

Het gebruik van cookies

Op de yourcoach website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de yourcoach website, maar bewaard op de harde schijf van je pc. Cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen je pc en onze website of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we jou op de mogelijkheid om op je pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met de yourcoach website) of na elke raadpleging van de yourcoach website de cookies op je pc (automatisch) te verwijderen.

Bekijk hier onze pagina rond Cookies.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Gent bevoegd.